Hæftet: Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?

I et samarbejde mellem Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk, Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk og Foreningen VoresSorgenfri blev der i november 2017 udgivet et hæfte med ovenstående titel.

Formålet med dette hæfte er at beskrive Sorgenfris kulturværdier og truslerne mod dem.

Baggrunden er, at Lyngby-Taarbæk Kommune i disse år gennemløber en omfattende udvikling, og at der derfor er opstået et ønske om at fremme og opbygge en borgerengagerende dialog omkring kommune- og lokalplanlægningen. Foreningerne har erkendt et fælles ansvar for at bidrage til at udbrede forståelsen for, at bevarelse af kulturarven og skabelse af nye kulturmiljøer skal være et vigtigt element i kommunens planlægning.

Hæftet er en videreførelse og udbygning af den registrering af bevaringsværdige bygninger, som Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget af alt byggeri opført før 1970. Hæftet opfordrer desuden til at der sker inddragelse af lokalbefolkningen i den videre planlægning og at der tages vide hensyn til det eksisterende kulturmiljø og arkitektur. Desuden opfordres der til at den kommende byudvikling også vil indeholde nye kulturmiljøer.

Læs, download eller print Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?

Vedtagelse af planer for Sorgenfri Stationsområde.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 15. september 2016 tre nye planer for Sorgenfri Stationsområde. Det gælder lokalplanerne 261 og 268, samt Kommunalplantillæg 21/2013. Vi henviser til kommunens hjemmeside hvis du ønsker at se disse planer i detaljer.

Planerne tillader byggeri i op til 22,5 meters højde og det nye byggeri vil således kunne ses fra Lyngby Sø området. DN Lyngby-Taarbæk fik dermed ikke medhold i vores ønske om lavere byggeri i maksimalt 8,5 meters højde.

Vi fik dog medhold i vort ønske om at der ikke må etableres individuelle tagterrasser på bygningerne, men at alle tage skal være grønne tage.

Når der foreligger konkrete projektforslag vil DN Lyngby-Taarbæk selvfølgelig nøje gennemgå og eventuelt kommentere disse.

I forbindelse med behandlingen af lokalplanforslagene indsendte vi tre høringssvar:

28-04-2014: Høringssvar vedr. Sorgenfri Stationsområde

12-06-2016: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 261 for ny center- og boligbebyggelse på Hummeltoftevej 14.

12-06-2016: Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 268 for ny center- og erhvervsbebyggelse på Hummeltoftevej 47.

Nedenfor billedet kan du læse mere om DN Lyngby-Taarbæks oprindelige forslag.

Visualisering af det høje byggeri helt tæt op til Hummeltoftevej.
DN Lyngby-Taarbæks oprindelige forslag til Sorgenfri Torvs fremtid

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at ændringer på Sorgenfri Torv sker uden at forringe de landskabelige og miljømæssige værdier i kommunen. Vi ønsker derfor at nordtorvet bevares som lav bebyggelse, og at der kun sker mindre udvidelser på sydtorvet.
Danmarks Naturfredningsforening sendte i 2011 disse ideer og forslag til Sorgenfri Torvs fremtid til Kommunalbestyrelsen, efter at der var blevet fremlagt et forslag til en meget voldsom udvidelse af bebyggelse på Sorgenfri Torv:

1. Overholdelse af kirkebyggelinjen fra Sorgenfri Kirke.
Opførelsen af højhusene på henholdsvis 9 på Nordtorvet og 5 etager på sydtorvet er i strid med kirkebyggelinjen, da højden overskrider 8,5 m. Vi mener ikke, at der ikke bør gives dispensation.
2. Beskyttelse af udsigten mod Sorgenfri fra Lyngby Folkepark, Lyngby Sø og Bagsværd Sø.
Vi vil beskytte udsigten fra Folkeparken og søerne. Yderligere forringelser kan undgås, hvis byggeriets højde ikke overstiger 8,5 m. De tre højhuse på Grønnevej har allerede forringet udsigten, og flere højhuse vil forstærke den negative udvikling.
3. Grønne tage.
Vi foreslog, at ny bebyggelse opføres med grønne tage. Grønne tage formindsker regnvandsafløbet til kloaksystemet, isolerer bygningerne og er en vigtig hjælp til biodiversiteten i byerne.

Naturfredningsforenings brev
15/09-2011: Forslag og ideer vedr. Sorgenfri Torv