Fra istiden til i dag
Under isens afsmeltning efter sidste istid dannedes der i det nordøstsjællandske område flere store øst-vestgående tunneldale. Den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø følger den tunneldal, der går fra Furesøen gennem Lyngby Sø til Øresundskysten ved Klampenborg.

I den sidste fase af afsmeltningen havde Øresundsgletscheren en stilstandslinje ved Ermelunden. Ved denne israndslinje dannede isen et morænebakkedrag på tværs af tunneldalen. Denne barriere skabte en stor sø og senere moser helt ind til Lyngby, så vandet ikke længere kunne følge den oprindelige tunneldal, men skabte en smeltevandsdal fra Lyngby til Ålebækken, hvor den stødte til en anden tunneldal, som den stadig følger til Øresund ved Strandmøllen.

Bunden af tunneldalen mellem Ermelunden og Lyngby Sø er bred og flad, og skrænterne fremstår mere eller mindre markant i landskabet. Mod øst ved Tordals Mose er erosionsskrænten på nordsiden af dalen høj og stejl og skovbevokset.

I Litorinatiden for ca. 7.000 år siden strakte der sig en fjord ind i landet fra Øresund ved Klampenborg til morænebakkedraget ved Ermelunden. Senere udviklede der sig moseområder og søer i dalbunden (Ordrup Mose). Indtil Fæstningskanalen fra Lyngby til Ermelundsvej blev anlagt i 1880érne bestod området mellem Lyngby og Ermelunden af Lyngby Mose mod vest og Tordals Mose mod øst. På gamle kort ses det, at der har været tørvegravning i begge moser, og at de begge havde afløb mod vest gennem Toftebækken – også kaldet dronningerenden – til Mølleåen.

Lyngby Mose blev i mange år benyttet som losseplads og udgør nu erhvervsområdet på Firskovvej. Størstedelen af Tordals Mose blev fyldt op med jord ved etableringen af Fæstningskanalen, men den østlige del findes stadig.

Søen i Tordals Mose
I en vinteroversvømmet lavning i den vestlige del af den oprindelige Tordals Mose anlagde Danmarks Naturfredningsforening i 1991 en sø med tilladelse af Lyngby-Taarbæk Kommune. I søen indfandt der sig hurtigt et rigt og varieret plante- og dyreliv med bl.a. Langblade Ranunkel, Aks-Tusindblad, Butsnudet frø, Skrubtudse, Grøn Frø og Lille Vandsalamander.
Lyngby-Taarbæk Kommune udvidede i september 2012 søen til dobbelt størrelse med et lavvandet område, der har givet et rigt insektliv på grund af det varmere vand. 

Den vestlige sø er truet af tilgroning af dunhammer, hvilket vil ændre søens karakter og gå ud over paddernes levevilkår. Dunhammerne skygger for sollys, hvilket betyder nedkøling af søen. Naturplejegruppens arbejde består i nænsom fjernelse af dunhammer i den sydlige del af søen.

Mosen i Tordals Mose
Længere mod øst var der en rest af den oprindelige mose, men det var blevet afvandet i forbindelse med anlæggelsen af Fæstningskanalen i 1880'erne. Det var derfor nu groet helt til med skov og krat. Vi foreslog derfor i 2003 Lyngby-Taarbæk Kommune, at vi i fællesskab igangsatte et naturgenopretningsprojekt for dette område. Vandstanden skulle hæves, så mosen kunne genskabes, men først skulle træbevoksningen ryddes. Det har kommunen gjort i løbet af vinteren 2003/2004, og det foreløbige resultat kan ses på nedenstående billeder.

 

Tordals Mose har i dag fået et meget rigt plante- og dyreliv med bl.a. en stor bestand af vandrøllike.
Billedet er fra maj måned 2013.
Området før rydning af træer og buske og hævning af vandstanden.
Billedet er fra vinteren 2003 - 2004.
Området lige efter rydning af træer og buske og hævning af vandstanden.
Billedet er fra foråret 2004.