Landskabet
Frederiksdals stærkt kuperede landskab blev skabt under den sidste istid for ca. 12.000 år siden, da smeltevandet eroderede sig dybt ned i terrænet. Herved blev Mølleådalen skabt med Danmarks dybeste sø, Furesø, der er op til 37 meter dyb. Store Hulsø ligger meget smukt midt i Frederiksdal Skov i en dyb lavning, der strækker sig rundt om bakkedraget Store Kobberholm. Søen opstod som et dødishul, fordi en isblok blev overdækket med jord, da isen smeltede.
Isblokken var derfor længe om at smelte og efterlod det karakteristiske hul med stejle sider uden andet tilløb end regnvand. Det særlige terræn omkring Store Hulsø gjorde det muligt at skabe et system af karpedamme, der var adskilt fra hinanden af små
dæmninger. Karpen var en populær spisefisk i 1600- og 1700 tallet. Dengang var Store Hulsø opstemmet, så den var over 1 km lang og havde et areal på 10,8 ha mod 2,7 ha i dag. Områdets store landskabelige værdier kan også opleves fra stien på toppen af den stejle skovbevoksede skrænt ved Furesøen og langs skovbrynene, hvor de mange jorddiger stadig vidner om, at Frederiksdal Storskov var kongelig dyrehave fra 1668 til 1739. Ved Kulhusvej længere mod vest viser en informationstavle vej til to små karpedamme med en rekonstrueret opstemning imellem, en såkaldt munk.

Familien Schulin lod Frederiksdal Gods frede i 1943 på grund af dets store landskabelige værdier og dets betydning som et meget populært udflugtssted for egnens og ikke mindst hovedstadens befolkning. Fredningen indebærer, at der ikke kan udstykkes eller sælges arealer fra godset, og at der ikke kan opføres nye bygninger, medmindre de er nødvendige for driften.

Skoven
Frederiksdal Gods har 3 skove: Frederiksdal Storskov, Nybro Skov og Spurveskjulskoven. De er på i alt 200 ha. For 50 ha langs med Furesøen, Bagsværd Sø og Mølleåen gælder enten, at de nuværende bevoksninger skal bevares længst muligt, eller at der ikke må plantes nåletræer. 85 % af skoven er løvtræer og resten nåletræer. 10 ha dyrkes med juletræer og pyntegrønt. Flere steder kan man opleve store douglasgran bl.a. nordøst for Store Hulsø.

Skovene bliver drevet efter naturnære principper, hvor den biologiske mangfoldighed fremmes ved at efterlade mange gamle og døde træer som levesteder for fugle, insekter og svampe. Overalt søges plantning af nye træer erstattet med naturlige foryngelser.

Det meste af Frederiksdal Storskov er udpeget som Natura 2000 område, som er betegnelse for en række beskyttede naturområder i EU, der skal bevare og beskytte plante- og dyrearter, der er sjældne eller truede. Skovbevoksningerne omkring Store Hulsø og i moseområdet vest herfor er udlagt som urørt skov. Langs Furesøen og Bagsværd Sø skal foryngelsen ske jævnt over mindst 60 år for at bevare skovkarakteren. I Spurveskjulskoven ved Hummeltoftevej blev der i 2014 opført et træklatringsanlæg til rekreativ brug for familier og institutioner m.m.

Læs mere i vores specielle folder om skoven og godset.