I samarbejde med kommunen udarbejder vi aktivitetsplaner for naturpleje af udvalgte fredede områder. På nuværende tidspunkt Lyngby Åmose, Tordals Mose, Borrebakken og Troldehøj. Aktivitetsplaner og metoder tilpasses efter kommunens plejeplaner og hvilke opgaver foreningens frivillige har ressourcer til at udføre.

Lyngby Åmose

Vi arbejder to steder i Åmosen, begge er truet af græsser og træer på grund af for mange næringsstoffer og af udtørring på grund af en uheldig sænkning af vandstanden i Furesøen.

 Vores naturpleje består i det østlige område af fjernelse af små birketræer og tagrør i et areal der tidligere er ryddet for birk. Har vi ressourcer til det, kan området udvides mod vest ved yderligere fjernelse af birk.

I det vestlige område fjerner vi birk, brombær og blåtop (en græsart) for at udvide det naturplejede område.

 Tordals Mose - kommunens hemmelige mose

Mosen ligger mellem Klampenborgvej/Hvidegårdsparken og Ermelundsstien. I mosen er der to søer, den østlige er en temporær sø, som kun er en rigtig sø i vinterhalvåret; den vestlige har en varieret størrelse afhængigt af årstid og nedbør.

Den vestlige sø er truet af tilgroning af dunhammer, hvilket vil ændre søens karakter og gå ud over paddernes levevilkår. Dunhammerne skygger for sollys, hvilket betyder nedkøling af søen. Vores arbejde består i nænsom fjernelse af dunhammer i den sydlige del af søen.

 Borrebakken

Stedet er et kuperet engområde med bevoksning af solitære egetræer og tjørn i udkanten af slåen. En stor del af engområdet er bevokset med draphavre, der visner ned og danner en ”membran”, som lukker af for mange andre plantearter. Lyngby-Tårbæk Kommune brænder derfor disse områder af om foråret for at give plads til andre arter og generelt øge biodiversiteten.

 Vores arbejde består i fjernelse af uønsket opvækst at primært tjørn, for at forhindre tilgroning. Det midterste område er det mest næringsfattige og botanisk set særligt interessante. For at bevare og styrke artsrigdommen slås arealet med le i eftersommeren, hvorefter affaldet fjernes.

 Troldehøj

Engarealet ud mod Kulsviervej har på samme måde været truet af tilgroning, primært med ahorn og hindbær, hvilket over en årrække har ændret engens karakter. Naturplejegruppen har fjernet ahorn og Lyngby-Tårbæk Kommune har i 2023 slået engen for hindbær. Denne indsats vil fortsætte det kommende år. Engen er i øvrigt bevokset med græs og skvalderkål, som vil blive brændt af om foråret.

Indsatsen skal samlet set genskabe engen og øge artsrigdommen.

 

Kontaktpersoner:
Lars Topp Østergaard og Bjarne Stabell.