Oprindelse

Mølleådalen blev dannet af smeltevandet under sidste istid og strækker sig fra Bastrup Sø til Øresund. Specielt mellem Fuglevad og Brede har opstemningen af åen skabt relativt store vådområder, der efter ophør af mølle- og landbrugsdrift er blevet til ”vild” natur med rørskov, ellesump og pilekrat.
Det har skabt nye landskabelige værdier, som vil blive endnu større med tiden, bl.a. når elletræerne bliver gamle og lysåbne, så man kan se langt ind i ellesumpen. Der bliver på begge sider af ådalen foretaget naturpleje for at sikre en god udsigt til ådalens ”vilde” natur. De krogede ege giver sammen med de historiske bygninger landskabet en enestående kvalitet.

Fredning

Mølleåfredningen omfatter Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund. Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening
i 1993 og gennemført i 2001. Fredningen omfatter ca. 418 ha og har til formål at opretholde og gøre det muligt at forbedre områdets kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige værdier. Fredningen har allerede haft stor betydning for Mølleådalen, idet den har forhindret en hel række projekter, der var i strid med fredningens formål. Det gælder bl.a. omfattende rydninger af ellesump og pilekrat, der ville have forarmet dalens rige natur mellem Brede og Fuglevad.
Alle de historiske bygninger i området er bygningsfredet.

I 2008 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, og fredningen blev afsluttet i 2013. Der skal nu vedtages plejeplaner for naturområderne for at bevare og forbedre forholdene for deres plante- og dyreliv.

Specielt om strækningen mellem Brede og Fuglevad

Mølleådalen mellem Brede og Fuglevad rummer både værdifuld natur, et smukt landskab og store kulturhistoriske værdier. Langs Mølleåen er det rørskov, ellesump og pilekrat, der skaber en rig og varieret natur, mens det på land er de skovbevoksede skrænter og de lysåbne enge. Det smukke landskab er synligt både fra stierne på begge sider af åen og fra Brede.