Vi lægger stor vægt på at bidrage positivt og aktivt til at bevare og forbedre kommunens naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Det gør vi både ved at vise og fortælle om disse værdier til interesserede borgere gennem ture, naturaviser og foldere, og ved at tilbyde kommunen og Naturstyrelsen at pleje nogle af deres arealer og ved at bekæmpe invasive arter.

Vi samarbejder med kommunen, Naturstyrelsen og private grundejere om at vedligeholde eller genoprette væsentlige naturtræk i en række lokalområder.
Du kan gøre en synlig forskel ved at deltage i arbejdet. Vores del består mest af fældning og beskæring af plantevækst, mens grundejeren sørger for bortfjernelse af det materiale, vi har ryddet

Hertil kommer, at vi i 1998 startede en bioregistreringsgruppe for at få en viden om, hvilke planter og dyr, der lever i naturen i kommunen, så plejen kan tilrettelægges på en sådan måde, at den bidrager til at bevare og forbedre forholdene for de mange sårbare plante- og dyrearter, der findes i kommunen.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at deltage i vores arbejde som "aktiv for en dag" eller på anden måde. Send en mail til lyngby-taarbaek@dn.dk eller ring til formanden, Hans Nielsen, på tlf. 45 88 94 55.

Ordrup Eng Naturpleje med borgerinddragelse v. Martin Olsen 005.jpg  

 Naturplejegruppen i arbejde i Ordrup Eng