Nyhed

Alternativ til kommunens forslag til regnvandsbassiner i Lundtofte

Danmarks Naturfredningsforening har fremlagt et alternativ til kommunens forslag til regnvandsbassiner i Lundtofte. Vores forslag er - i modsætning til kommunens forslag - i overensstemmelse med kommuneplanens grønne visioner, tilgodeser Lundtofteborgernes ønsker, skaber mere natur og øger de rekreative værdier i både Lundtofte og Traceet.

Danmarks Naturfredningsforening finder, at forslaget om at reservere et areal ved boldbanerne i Lundtofte Landsby til et regnvandsbassin (LAR-anlæg) er uacceptabelt, da det vil medføre en væsentlig forringelse af Lundtofte Landsbys store værdi som kulturmiljø og af borgernes muligheder for at benytte arealet til andre formål. Hertil kommer, at det vil forringe områdets rekreative værdi, og at det ikke vil give nogen som helst forbedringer for flora og fauna i Lundtofte, og ikke medvirke til forbedre grundvandsdannelsen på længere sigt eller skabe ”blå byrum” i Lundtofte, da det kun vil være vanddækket nogle få dage om året.

Danmarks Naturfredningsforening finder også, at forslaget om et rense- og forsinkelsesbassin i område D4 i hestefolden langs Lundtoftegårdsvej ligeledes er uacceptabelt, da det også vil medføre en væsentlig forringelse af Lundtofte Landsbys kulturmiljø, dels fordi hestefolden er en del af Lundtoftes kulturmiljø og bør bevares, og dels fordi de foreslåede regnvandsbassiner vil forringe udsigten fra dele landsbyen. Regnvandsbassinerne vil ikke give borgerne i Lundtofte nogen fordele overhovedet, men kun forringelser og det samme gælder for alle andre borgere, der færdes på Lundtoftegårdsvej. Projektet vil heller ikke give nogen som helst forbedringer for flora og fauna men tværtimod være dødsfælder for de dyr, der falder ned i dem f.eks. biller og salamandere. Bassinerne vil heller ikke medføre forbedringer af den langsigtede drikkevandsforsyning, da stort set alt vandet, der kommer til bassinerne i dag siver ned til grundvandet på gr7nd af den sandede jordbund, så det tværtimod vil forringe grundvandsdannelsen i kommunen.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune i stedet vedtager at opføre to LAR-anlæg, der er ambitiøse og bæredygtige og som lever op til kommuneplanens Grønt Lys+ strategi.

Det ene LAR-anlæg etableres på kommunens grund nord for Rævehøjvej (den hidtidige knalletcrossbane) som blåt byrum og med nedsivning af tagvand og overfladevand fra de omkringliggende bebyggelser. Området er sandet og derfor meget velegnet til nedsivning, og det vil blive en værdifuld og attraktiv oase i byggeriet i Traceet med et rigt plante-, dyre- og fugleliv. Regnvandsbassinet skal have tæt bund ligesom Lundtofte Gadekær, så der altid er vand i det. Nedsivningen sker således kun, når vandet løber over lermembranens kanter ligesom i Lundtofte Gadekær, hvor der kun sker afløb ved helt ekstreme skybrud. Langt størstedelen af forureningen vil lejre sig på bunden af regnvandsbassinet, så det ikke ender i grundvandet, og det fjernes ved oprensning af slam i regnvandsbassinet en gang hver 30-50 år.

Det andet LAR-anlæg etableres i hestefolden ved Lundtoftegårdsvej mellem ledningstraceet og støjvolden langs Helsingørmotorvejen, så der fortsat kan gå heste i folden langs med Lundtoftegårdsvej. Dette LAR-anlæg placeres på fladt terræn, så der bliver en langstrakt sø på ca. 3.000 m2 og med en længde på ca. 150 m. Søen vil blive skabt ved at grave den ned i det flade terræn. Da der på dette sted ikke må ske nedsivning af regnvand på grund af forureningen fra Atlas-grunden, skal der etableres en membran i bassinet, som forhindrer nedsivning.

Med Danmarks Naturfredningsforenings to forslag vil der tilsammen blive etableret regnvandsbassiner på ca. 4.000 m2, der lever helt op til Lyngby-Taarbæk Kommunes ambitioner i kommuneplanen om LAR-anlæg, der både er til gavn for miljøet og for borgerne. De to forslag erstatter det LAR-anlæg på 2.315 m2 regnvandsbassiner af beton og stål i hestefolden langs Lundtoftegårdsvej, der mangler alle de ambitioner med hensyn til at gavne både miljøet, naturen og borgerne, som er anført som Lyngby-Taarbæk Kommunes ambition i kommuneplanens Grønt Lys+.

Læs hele vores forslag her

Se Bilag 1 her