Fredningsnævnet meddeler igen afslag

Fredningsnævnet har igen meddelt afslag på Lyngby-Taarbæk Kommunes ansøgning om dispensation fra fredningen af Ermelundskilen. Denne gang begrundes det bl.a. med, at kommunen overtræder den tidligere dispensation til en midlertidig parkeringsplads ved Cirkuspladsen.

Fredningsnævnet har denne begrundelse for afslaget: 

I medfør af almindelige forvaltningsretlige principper er fredningsnævnet på ulovbestemt grundlag forpligtet til at genoptage en sag, hvis der i forbindelse med anmodningen om genoptagelse fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med den oprindelige behandling af sagen. Tilsvarende er fredningsnævnet forpligtet til at genoptage en sag, hvis der er fremkommet væsentlige nye retlige forhold, det vil sige en væsentlig ændring af retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft, eller hvis der er begået ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Fredningsnævnet kan i medfør af almindelige forvaltningsretlige principper, som altovervejende hovedregel ændre den trufne afgørelse til fordel for ansøger, når der fremkommer nye oplysninger om afgørelsesgrundlagets faktiske omstændigheder. Det er dog normalt yderligere en betingelse for at kunne omgøre en truffet afgørelse på begæring af en part, at omgørelsen ikke kommer andre parter til skade. Det indebærer navnlig, at omgørelsesadgangen ikke anvendes på sager, der går ud på afgørelse af tvister mellem to eller flere parter.
 
Retsgrundlaget er uændret i forhold til afgørelsestidspunktet. Lyngby-Taarbæk Kommune er i forbindelse med ansøgningen om genoptagelse ikke fremkommet med nye, faktiske oplysninger, der forpligter fredningsnævnet til en genoptagelse. Der er herunder ikke fremkommet oplysninger om, at ansøger er ophørt med den vilkårsovertrædelse, der er lagt vægt på i fredningsnævnets afgørelse af 4. februar 2019. Retshåndhævelseshensyn taler derfor fortsat afgørende imod at meddele denne ansøger dispensation til midlertidige anlæg i fredningsområdet.

Se det 2. afslag her

Se det første afslag her

Se Danmarks Naturfredningsforenings udtalelse til Fredningsnævnet her