Kortet viser det område som fredningen omfatter.

Fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser

Natur- og Miljøklagenævnet afsagde den 26. juni 2013 endelig kendelse om Fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser. 

Fredningskendelsen omfatter foruden Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Lyngby Åmose bl.a. også Folkeparken, Åmosebakken, arealet med gravhøje ved Biskop Monrads Vej og området nord for Bagsværd Sø med Marienborg, Sophienholm og Tusculum.

Bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk er meget tilfredse med fredningskendelsen, der følger vores fredningsforslag.

Fredningen har følgende formål:
- at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige værdier
- at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv
- at sikre de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter
- at sikre offentlighedens adgang
- at sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammer for rosportsaktiviteter
- at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning

Fredningen indebærer, at der skal udarbejdes plejeplaner for naturområderne bl.a. Lyngby Åmose, og det vil betyde, at de naturmæssige værdier skal tilgodeses i større grad end hidtil.
Fredningsnævnets kendelse fra 22. april 2010 blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der afholdt offentligt møde om fredningen den 18. maj 2011. På grund af travlhed i Natur- og Miljøklagenævnet er der først kommet en endelig kendelse den 26. juni 2013.

Læs mere
25/06-2008: Læs vores fredningsforslag
22/04-2010: Læs fredningsnævnets kendelse
26/06-2013: Læs Natur- og Miljøklagenævnets kendelse