Natura 2000

Begrebet "Natura 2000 " dækker flere typer internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder. Områderne indeholder sjældne eller truede naturtyper, dyr eller planter, som kræver særlig opmærksomhed og pleje for at overleve og trives.

Der er tre slags Natura 2000-områder:

  • Habitatområder beskytter specielle naturtyper, dyre- og plantearter.
  • I Fuglebeskyttelsesområder skal levestederne sikres for de truede eller sjældne ynglefugle. Fuglenes trivsel og overlevelse afhænger af, at deres tilholdssteder ikke ændrer sig.
  • Ramsarområder er vådområder, hvor der er særligt mange vandfugle.
Miljøstyrelsens hjemmeside indeholder nærmere beskrivelse af regler og kriterier for den internationale naturbeskyttelse.

Hvor er der Natura 2000-områder i Lyngby-Taarbæk Kommune?

  • Furesø, Frederiksdal Skov, Nedre Mølleådal (fra Ørholm til Øresund) samt Dyrehaven udpeget til habitatområder
  • Furesøen også er udpeget som fuglebeskyttelsesområde
  • Der er ikke udpeget Ramsarområder i kommunen

Læs mere om Natura2000 områder på DNs hjemmeside 

kommunekort kan du søge efter og se Natura 2000-områderne.

Natura 2000-planer

246 planer, der dækker alle danske Natura 2000-områder, skal stoppe yderligere forringelser af vores værdifulde natur. Planerne vurderer de enkelte områders tilstand, peger på hvilke faktorer, der kan påvirke den eksisterende natur negativt og kommer med bud på tiltag, der kan forbedre den.

Miljøministeren godkendte Natura 2000-planerne i december 2011.

Inden udgangen af 2012 skulle kommunerne og Naturstyrelsen lave handleplaner for, hvordan de opfylder målene i Natura 2000-planerne - som udgangspunkt gennemføres senest i 2015.

Her kan du se en status på Natura 2000 planerne - for Lyngby Taarbæk kommune se under "Sjælland Nord og Bornholm" områderne 139 og 144.

Særlige "Bilag IV-arter"

Mange plante- og dyrearter kræver særlig beskyttelse ud over de generelle Natura 2000-retningslinjer. De er listet i et særligt Bilag IV til habitatdirektivet.

Det er forbudt at ændre eller ødelægge levesteder, yngle- eller hvilepladser for bilag IV-arter. Samtidig gælder den ekstra beskyttelse ikke kun i Natura 2000-områder, men i alle dele af kommunen hvor arterne lever.

Vigtigste Bilag IV-arter i vores kommune er Spidssnudet frø og Stor vandsalamander.

Det lokale ansvar

Kommunen skal administrere den gældende lovgivning i sit område og sørge for, at der tages særligt hensyn i forbindelse med projekter, der kan påvirke Bilag IV-arterne eller deres levesteder.

Der må ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan skade eller ødelægge Bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det gælder også aktiviteter uden for Natura 2000-områder og de beskyttede naturtyper (§3-områder).