Danmarks Naturfredningsforening ser følgende problemer i forslaget:

  1. De 2 vigtigste ynglelokaliteter i Lyngby Åmose for butsnudet frø (langs stien v. Lyngby Sø og langs Åmosebakken-Nybro stien) vil forsvinde ved etablering af 2,9 m brede stier, og det er utænkeligt, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil give dispensation til det, da Lyngby Åmose både er fredet og EU-Habitatområde.
  2. De 1,84 m brede boardwalks vil forringe forholdene for plante- og dyrelivet i grøfterne langs de i dag 1,1-1,5 m brede stier, og de funderes ikke på fast bund og vil derfor synke med tiden.
  3. Hævede boardwalks vil skæmme Åmosen og forslaget om at hæve dem 80-100 cm over terræn er katastrofale.
  4. Hævning af vandstanden i Lyngby Sø vil medføre øget erosionen på brinkerne og større udgifter til vedligeholdelse af bredsikringen.
  5. En bred boardwalk på Prinsessestien neden for I. H. Mundts Vej vil forøge cykling på Prinsessestien til gene for fodgængere og hundeluftere.
  6. Der er stor usikkerhed på højdemålingerne – opløsning er på 40 cm og kortene giver et ukorrekt billede af vandstanden i Lyngby Åmose.
  7. Der er intet grundlag for påstanden om, at færdsel i Åmosen skader naturen udover de steder, hvor vand på stien medfører, at der laves nye stier ved siden af de eksisterende.
  8. COWIs påstand om, at projektet vil sikre borgerne en større rekreativ oplevelse i Lyngby Åmose end i dag og tage hensyn til den sårbare og værdifulde natur er usand – projektet vil forringe den rekreative oplevelse og skade den sårbare og værdifulde natur langs stierne.

Læs forslaget til stiprojekt her.