Retlig klage over lokalplan 277 for Bakken

Danmarks Naturfredningsforening har sendt en retlig klage til Planklagenævnet, fordi lokalplanen ikke opfylder lovens bestemmelser og derfor er ugyldig.

Danmarks Naturfredningsforening anmoder på den baggrund Planklagenævnet om at træffe afgørelse om, at lokalplanen ikke overholder kommuneplanens generelle rammer for landskab, og derfor er ugyldig.

Danmarks Naturfredningsforening mener heller ikke, at lokalplanen ikke overholder kommuneplanens retningslinjer for naturbeskyttelse, landskabelige værdier, geologiske interesser og kulturhistorie og derfor er ugyldig.

Danmarks Naturfredningsforening mener endvidere, at Miljørapporten er ugyldig, fordi den ikke indeholder nogen visualisering og vurdering af lokalplanens påvirkning på de steder omkring Bakken, hvor påvirkningen er størst, og hvor der er landskaber og kulturværdier, der har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt og/eller internationalt plan og derfor skulle have været miljøvurderet ifølge ”Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Læs den retlige klage her

Læs kommunens bemærkninger til vores klage

Læs vores bemærkninger til kommunens bemærkninger

Læs vores høringssvar til lokalplanforslaget